Newsletter

Celem stowarzyszenia jest:


a. Promocja kulturalnych zachowań w Internecie

b. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wizerunku w Internecie

c. Propagowanie idei społeczeństwa kulturalnego

d. Aktywny udział w debatach Internetowych

e. Organizacja spotkań/konferencji/seminariów na temat kultury i języka używanego w Internecie

f. Badanie Internetu pod względem wizerunku i kultury


Kto może do Nas dołączyć:


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających oraz członkówhonorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację oraz rekomendację dwóch innych członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

7. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

9. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek min 10 członków Stowarzyszenia.


Prawa i obowiązki:


1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia

b. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

c. Udziału w zebraniach, wykładach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

d. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek

a. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

b. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

c. Regularnego opłacania składek

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

5. Utrata członkostwa następuje w skutek:

a. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

b. Wykluczenia przez Zarząd w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu, nie realizowania uchwał władz Stowarzyszenia, prowadzenia działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia